Кредит "Ритъмът на твоето бъдеще"

Ако имате високи доходи и добра кредитна история – кандидатствайте до 31.12. 2021 г. вкл. за Ипотечен кредит "Ритъмът на твоето бъдеще" с ниска лихва, която е фиксирана за първите 18 или 24 месеца.

Изпратете запитване

Условия

Размер

До 70% от пазарната стойност

Валута

Лева и евро

Срок на кредита

До 20 години

Предимства

 • Нисък лихвен процент, който е ФИКСИРАН за ПЪРВИТЕ 18 или 24 МЕСЕЦА от срока на кредита и променлив лихвен процент, базиран на пазарен индекс ОЛП/ 3 м. Euribor + фиксирана надбавка за остатъка от периода.
 • Възможност за възстановяване на заплатени нотариални разходи за ипотека до 1 200 лв., в случай на рефинансиране на Ипотечен кредит
 • Без такса за изготвяне на проект на нотариален акт (0,00 лв.)
 • Промоционална такса за проучване на финансовото състояние и анализ на предлаганите обезпечения, платима еднократно при входиране на искане за кредит: (50,00 лв.)
 • Възможност за избор на погасителен план - анюитетни вноски или равни вноски по главница.
 • Кредит без изискване за сключване и поддържане на застраховка „Живот“, „Злополука“ или застраховка на кредитни вноски. Имуществената застраховка може да бъде сключена при избран от кредитополучателя застраховател, приемлив за Банката.

Изисквания

 • Физически лица, които кандидатстват за нов ипотечен кредит в Токуда Банк АД.
 • Физически лица с кумулативен нетен доход на домакинство ≥ 5 000 лв. (средномесечно за последните 6 /шест/ месеца)
  ИЛИ
 • Физически лица с амортизация на текущи ипотечни кредити към други финансови институции, от минимум 24 месеца.
 • За клиенти със задължителен превод на възнаграждение/друго релевантно в Токуда Банк АД.
 • Трудов стаж на Кредитоискателя при настоящ работодател минимум 6 месеца.
 • Кредитоискателят да получава регулярни доходи в България, които могат да бъдат доказани.
 • Български граждани на възраст при изтичане срока на кредита не повече от 65 години.
 • Редовно обслужване на настоящи кредити.
 • Ипотека на приемлив за Банката недвижим жилищен имот - монолитно строителство, находящ се в областен град на Република България, за който има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация (Акт 16) и който е застрахован в полза на Токуда Банк.

Кандидатстване

В офис на банката

Обсъдете сделката с наш консултант. Попълнете Искане за кредит и подгответе необходимите документи.

Онлайн запитване

Попълнете онлайн формата за запитване и наш консултант ще се свърже с Вас.

 • Копие от личната карта на кредитоискателя.
 • Документи, удостоверяващи собствеността върху имота, предлаган като обезпечение.
 • Оценка на същия имот, извършена от сертифициран оценител. Разходите за оценката на имота са за сметка на Кредитоискателя.
 • Декларация/уведомление по образец на банката.
 • Искане за кредит - по образец на банката.