Кредит Токуда Партньор

Кредит в режим на овърдрафт за финансиране на оборотни нужди на клиенти на банката. Кредитът се отпуска на юридически лица само срещу залог на вземания по сметки.

Възползвайте се от улеснената процедура и ясни, конкурентни условия, без допълнително обезпечаване на кредита.

Условия

Валута

Лева или евро

Размер

До 40 000 лева

Срок

До 12 месеца

Изисквания

  • Кредитоискателите да са клиенти на Токуда Банк АД и да имат открита разплащателна сметка в банката и бизнес история най-малко от 12 месеца преди датата на отпускане на кредит Токуда Партньор.
  • Едноличните собственици/ съдружниците да бъдат съдлъжници по кредита.
  • Да имат реализиран кредитен оборот през разплащателните си сметки в Токуда Банк АД през последните 6 месеца, в размер най-малко на 200 000 лева или равностойността им в евро (или щатски долари).
  • Да нямат просрочени задължения към банковата система или публични задължения - НАП и НОИ.
  • Без промяна в собствеността на кредитоискателя през последните 12 месеца.
  • Предметът на дейност на кредитоискателя да е съобразен с Вътрешните правила за кредитиране на Токуда Банк АД.

Кандидатстване

В офис на банката

Посетете най-близкия офис и обсъдете сделката с наш консултант. Попълнете искане за кредит и подгответе необходимите документи.

Онлайн кандидатстване

Попълнете онлайн формата за кандидатстване и наш консултант ще се свърже с Вас.