Общи условия за ползване на сайта

Обща информация

Настоящата интернет страницата се администрира от Токуда Банк АД е създадена с цел информация. С посещението на този уеб сайт и достъпвайки съдържащата се в него информация, Вие декларирате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с общите условия за ползване на сайта.

Обработването на лични данни

Токуда Банк АД, в качеството си на администратор на лични данни, обработва предоставените й лични данни в изпълнение на свои законови задължения или въз основа на дадено от потребителя съгласие, в съответствие със Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Политиката на Токуда Банк АД за защита на личните данни.

Връзки

Уеб сайтът на Токуда Банк АД може да съдържа връзки към сайтове на други институции. Банката не гарантира за съдържанието, точността на информацията и сигурността на тези сайтове, като Ви препоръчваме да се запознаете с тяхната политика за ползване и за защита на личните данни.

Ограничения на отговорността

Банката не носи отговорност за вреди, породени от или свързани с използването на този сайт. Банката не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт.

Авторско право

Съдържание на настоящия сайт е предмет на авторско право. Може да ползвате информацията от този уеб сайт при условие, че не нарушавате ЗАПСП.

Промени

Токуда Банк АД си запазва правото да променя съдържанието на уеб страницата си и на тези Общи условия по всяко време.

При проявен интерес към продукти или услуги, предлагани от Токуда Банк АД, може да се свържете с нас на посочените адреси и телефони за контакт, за получаване на повече информация.

За допълнителни въпроси, свързани с тези Общи условия, може да се свържете с нас на: headoffices@tcebank.com или +359/2 403 79 00.