Декларация за достъпност

Централно управление

София 1000, ул. Георг Вашингтон 21
E-mail: webaccessibility@tcebank.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

ТОКУДА БАНК  АД

се ангажира да осигури достъп до: уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр.4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до: https://www.tokudabank.bg/

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

 EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

  1. Статус на съответствие

Съдържанието частично съответства на изискванията на посочения стандарт, поради установени несъответствията и изключенията, посочени по-долу:

  1. Недостъпно съдържание

Несъответствията със стандарт EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) на сайта на Токуда Банк са описани в таблицата по-долу

Текстово представяне на нетекстовата информация

Частично осигурено

 

В повечето случаи е спазено, с изключение на някои мултимедийни елементи (видео клипове, аудио записи, инфографики, интерактивни елементи)

Алтернативно представяне на аудио и видео материалите

Неприложимо

Алтернативно текстово представяне на всички време-базирани материали

(аудио, видео и други)

Неприложимо

Дата на първоначално изготвяне на декларацията:

01.02.2024 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:

01.02.2025 г.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:

01.02.2025 г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията:

Самооценка, направена от собственик на уебсайта

 

За обратна информация и подаване на сигнал относно достъпността на този уебсайт, моля, попълнете тук или изпратете този сигнал на хартиен носител на адрес:

 

Адрес: гр. София, ул. "Георг Вашингтон" 21

Телефон: (02) 403 79 00

e-mail: webaccessibility@tcebank.com

 

Процедура по прилагане

 

• Сигналът се разглежда в срок до 45 дни от постъпването му, като в същия срок се

подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за

отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите, когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.

 

В случай, че Токуда Банк АД:

1. не отговори на сигнала в посочения по-горе срок

или

2. не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала

гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до министъра на електронното управление (МЕУ).

Жалбите могат да се подават по следните начини:

  • на електронен адрес: mail@e-gov.bg, с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;
  • чрез деловодството на МЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“№6, София;
  • чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на МЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София 1000

РАЗДЕЛ 2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Токуда Банк АД се ангажира да увеличи цифровата достъпност до уебсайта  https://www.tokudabank.bg/.

Администрацията предвижда мерки за отстраняване на недостъпното съдържание. Официалният уебсайт се стреми да покрие ниво на достъпност според последните стандарти, като използва най-добрите техники и практики.

Дата на публикуване на уебсайта

01.02.2024 г.

Дата на последната актуализация на

01.02.2024 г.