Депозити

Вложете свободните си парични средства в левове или чужда валута с откриване на депозит в Токуда Банк. Получавате гъвкави условия, доходност и разнообразни срокове.

Влоговете са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банки до размер, предвиден от Закона за гарантиране на влоговете в банки.