Сметки на адвокати и адвокатски дружества

Откриване и обслужване на сметки на адвокати и адвокатски дружества по чл.39 от Закона за адвокатурата (ЗА).

Предназначение

Банката открива пакет от сметки със следното предназначение:

  • Специална клиентска сметка в левове/чуждестранна валута за обслужване на разплащания за заплащане за разноски, държавни такси и данъци на клиента; заплащане на хонорари; извършване на сделки и действия от името и за сметка на клиента; други цели.
  • Стандартна (разплащателна) платежна сметка в левове/чуждестранна валута, за заплащане на всички такси и комисиони, дължими на банката от титуляря, както и за други приходи и разходи, свързани с дейността му.