Сметки на нотариуси

Откриване и облужване на сметки на нотариуси по чл. 25а от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД).

Предназначение

Банката открива пакет от сметки със следното предназначение:

  • Специална платежна сметка в левове/чуждестранна валута, за обслужване на разплащания при извършване на актове, с които се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права върху недвижими имоти.
  • Стандартна (разплащателна) платежна сметка в левове/чуждестранна валута за заплащане на всички такси и комисиони, дължими на банката, както и за други приходи и разходи, свързани с дейността му.

 

Откриване

В офис на банката

Посетете удобен офис на банката, където да попълните и подадете необходимите документи. Подпишете договор за откриване на сметката.