Сметки на застрахователни брокери и агенти

Откриване и облужване на сметки на застрахователни брокери и агенти по чл. 306, ал. (1), т. 2 от Кодекса за застраховането.

Предназначение

Банката открива пакет от сметки със следното предназначение:

  • Специална клиентска сметка за превеждане на застрахователни премии за застрахователя и застрахователни обезщетения или суми за ползвателя на застрахователни услуги.
  • Стандартна (разплащателна) платежна сметка в левове/чуждестранна валута за заплащане на всички такси и комисиони, дължими на банката, както и за други приходи и разходи, свързани с дейността му.

 

Откриване

В офис на банката

Посетете удобен офис на банката, където да попълните и подадете необходимите документи. Подпишете договор за откриване на сметката.