Сделки с финансови инструменти

Посредничество при търговия с финансови инструменти, регистрирани на местния капиталов пазар, участие в първични и вторични предлагания, търгови предлагания и съхранение на ценни книжа, както и възможност за търговия с местни и международни дългови ценни книжа. 

Услуги

Инвестиционно посредничество

Токуда Банк АД е лицензиран инвестиционен посредник, регистриран в Комисията за финансов надзор (КФН), член на Българска фондова борса АД (БФБ) и на Централен депозитар АД (ЦД).

Банката предлага инвестиционно посредничество при търговия със следните финансови инструменти на Българска фондова борса АД:

 • Акции
 • Права
 • Варанти
 • Компенсаторни инструменти
 • Държавни ценни книжа (ДЦК)
 • Борсово търгувани фондове
 • Корпоративни и общински облигации 

Токуда Банк АД предлага на своите клиенти посредничество при:

 • Участие в аукциони за покупка на ДЦК със състезателни и несъстезателни поръчки.
 • Покупко-продажба на ДЦК на вторичен пазар.

Регистрационен агент

Токуда Банк АД е регистрационен агент и предлага следните услуги:

 • Регистриране на сделки с финансови инструменти, предварително сключени между страните.
 • Прехвърляне на безналични финансови инструменти при наследяване и дарение.
 • Промяна на данни на притежателите на безналични финансови инструменти.
 • Искане за състояние на портфейл от финансови инструменти.
 • Издаване на дубликати на удостоверителни документи и други действия, предвидени в правилата и разпоредбите на съответната депозитарна институция.

Документи

Общи условия и политики

Оповестяване и друга информация

Информация за промени в тарифи и общи условия за услугите може да намерите в Предстоящи промени.