Запитване за Овърдрафт Трета възможност

Преди да попълните онлайн формата, моля, запознайте се с условията за обработка на лични данни от ТОКУДА БАНК

Информиран/а съм, че: 

 1. „ТОКУДА БАНК“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 813155318 /“Банката“/, е администратор на лични данни. Банката е със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Възраждане“, ул. ”Георг Вашингтон” №21, www.tokudabank.bg, телефони за връзка: (02) 403 79 00; (02) 403 79 85, e-mail: headoffice@tcebank.com, длъжностно лице по защита на личните данни: dpo@tcebank.com
 2. Личните ми данни се събират и обработват от Банката с цел разглеждане на искане за ползване на банково финансиране, анализ на кредитоспособността ми, извършване на справки в бази данни (на Централен кредитен регистър, на НОИ, на НАП, на регистрите към Агенция по вписванията, на Централния регистър на особените залози и/или в други бази данни), оценка на обезпечението, предоставяне на преддоговорна информация от Банката в определените от закона случаи, както и за извършване на други действия, предхождащи сключването на договор за банково финансиране (кредит, банкови гаранции, акредитиви и/или друг вид финансиране) и на договор за учредяване на обезпечения (поръчителство, ипотека, залог). 
 3. За целите, посочени по-горе, Банката обработва следните лични данни/категории лични данни: 
  • Имена
  • Пол
  • Дата и място на раждане
  • Официален личен идентификационен номер /например ЕГН, ЛНЧ/ или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност
  • Документ за самоличност
  • Всяко гражданство, което лицето притежава
  • Държава на постоянно пребиваване и адрес
  • Данни за професионалната дейност на лицето и целта и характера на участието на лицето в деловите взаимоотношения /*тези данни се събират при встъпване в делови взаимоотношения/
  • Данни за контакт /като например адрес, телефон, електронна поща/
  • Клиентски номер и/или потребителско име на лицето в Банката
  • Номер на банкова/и сметка/и
  • Образование
  • Данъчна и осигурителна информация
  • Данни за икономическото, финансовото и социалното положение /като например доходи, притежавано имущество, кредитна задлъжнялост, професия, трудов стаж, месторабота, длъжност, семейно положение, свързани лица и др./
  • Данни за сключен/и и действащ/и договор/и за персонална застраховка
  • Данни за доходите на лицето, с което кредитоискателят живее във фактическо (съпружеско) съжителство
  • Данни за физическа идентичност /като например лицеви изображения, глас, почерк, подпис/
   Банката може да събира и допълнителни данни при условията и по реда, предвидени в действащото българско законодателство и приложимото законодателство на Европейския съюз.
 4. Личните данни се събират и обработват от Банката съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, Закона за кредитните институции, Закона за потребителския кредит, Закона за кредитите за недвижими имоти за потребител, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, Закона за особените залози, Закона за договорите за финансово обезпечение, Закона за защита на личните данни, Закона за гарантиране на влоговете в банките, Валутния закон, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за платежните услуги и платежните системи, Наредба №3 от 16 юли 2009 г. на Българска народна банка за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, Наредба № 12 от 29 септември 2016 г. на Българска народна банка за Регистъра на банковите сметки и сейфове, Наредба № 22 от 16 юли 2009 г. на Българска народна банка за Централния кредитен регистър, Наредба № 23 от 16 декември 2016 г. на Българска народна банка за условията и реда за изплащане на гарантираните размери по влоговете, Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, както и други приложими законови и подзаконови актове от действащото към съответния момент българско законодателство и от законодателството на Европейския съюз. 
 5. Ако искането за банково финансиране и обезпечаването му бъде одобрено, Банката ще съхранява събраните лични данни за срока на действие на сключения договор, а след прекратяването му - за срок от 5 /пет/ години (в случай на промяна на този законово определен срок, Банката ще съхранява предоставените лични данни за сроковете, определени в действащото българско законодателство и приложимото законодателство на Европейския съюз). Ако искането за банково финансиране и обезпечаването му не бъде одобрено, Банката ще съхранява събраните лични данни за срок до 3 /три/ месеца от отхвърляне на искането
 6. Предоставените от мен лични данни могат да бъдат разкрити впоследствие на: 
  • Служители на Банката, при изпълнение на служебните им задължения, за горепосочените цели.
  • Държавни, общински и други публични органи и институции, нотариуси, съдебни изпълнители, други физически или юридически лица или друга структура за горепосочените цели, с оглед изпълнение на законови права и задължения на Банката.
  • Лица, на които Банката възлага оценка на обезпечения.
  • Застрахователи и застрахователни посредници/брокери с цел сключване, поддържане и реализиране на персонална/имуществена застраховка. 
  • Лица, с които Банката е сключила договор за съвместно създаване или предоставяне на услуги/продукти.
  • Лица, които по силата на договор с Банката посредничат при предоставянето на банкови услуги/продукти.
  • Външни контактни центрове във връзка с предоставяни от Банката банкови услуги/продукти.
  • Лица, на които Банката е възложила извършването на определени външни услуги /като например поддръжка на банковите системи на „ТОКУДА БАНК“ АД; осигуряване на охрана и пропускателен режим в Банката; архивиране на документи; консултантски услуги; одиторски услуги и др./.
  • Лица, с които Банката е в преддоговорни или договорни отношения относно прехвърляне на вземанията си, произтичащи от договори за банково финансиране и договори за учредяване на обезпечения.
  • Лица, на които Банката е възложила печат, изработване и/или доставяне на писмена кореспонденция и/или информационни материали на Банката. 
 7. Като физическо лице –субект на данни, имам право да изискам от „ТОКУДА БАНК“ АД достъп до, коригиране или изтриване на личните ми данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с мен, или право да направя възражение срещу обработването, както и право на преносимост на данните. 
 8. Всяко искане, свързано с упражняване на изброените по-горе права, следва да подам в писмен вид до Банката. 
 9. Банката не прилага автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. 
 10. Имам право да подам жалба до Комисията за защита на личните данни /гр. София п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2/, ако считам, че обработването на личните ми данни от Банката нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Общия регламент относно защитата на данните). 

Декларация – съгласие за обработване на лични данни

С поставянето на отметка на обозначеното по-долу място, декларирам, че давам изричното си съгласие личните ми данни да бъдат обработвани от „ТОКУДА БАНК“ АД за горепосочените цели. 

Информиран/а съм, че имам право да оттегля предоставеното от мен съгласие по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на личните ми данни от Банката, основано на даденото от мен съгласие преди неговото оттегляне. 

При липса на съгласие, „ТОКУДА БАНК“ АД няма да бъде в състояние да ми отправи конкретно предложение за банково финансиране.