Запитване за Сделка с финансови инструменти

Преди да попълните онлайн формата, моля, запознайте се с условията за обработка на лични данни от ТОКУДА БАНК

Информиран/а съм, че:

 1. „ТОКУДА БАНК“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 813155318 /“Банката“/, е администратор на лични данни. Банката е със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Възраждане“, ул. ”Георг Вашингтон” №21, www.tokudabank.bg, телефони за връзка: (02) 403 79 00; (02) 403 79 85, e-mail: headoffice@tcebank.com, длъжностно лице по защита на личните данни: dpo@tcebank.com.
 2. Личните ми данни се събират и обработват от Банката с цел изпращане на онлайн запитване от мен за продукти и/или услуги, предлагани от „ТОКУДА БАНК“ АД/запитване относно актив, собственост на „ТОКУДА БАНК“ АД/кандидатстване за свободна позиция в „ТОКУДА БАНК“ АД и осъществяване на обратна връзка от страна на Банката във връзка с моето запитване.
 3. За целите, посочени по-горе, Банката обработва следните лични данни/категории лични данни:
  • Имена
  • Данни за контакт /телефон, електронна поща/
 4. Банката ще съхранява събраните лични данни за срок до 1 /един/ месец от изпращане на отговор на отправеното от мен запитване.
 5. Предоставените от мен лични данни могат да бъдат разкрити впоследствие на:
  • Служители на Банката, при изпълнение на служебните им задължения, за горепосочените цели.
  • Държавни, общински и други публични органи и институции, нотариуси, съдебни изпълнители, други физически или юридически лица или друга структура за горепосочените цели, с оглед изпълнение на законови права и задължения на Банката.
  • Лица, с които Банката е сключила договор за съвместно създаване или предоставяне на услуги/продукти.
  • Лица, които по силата на договор с Банката посредничат при предоставянето на банкови услуги/продукти.
  • Външни контактни центрове във връзка с предоставяни от Банката банкови услуги/продукти.
  • Лица, на които Банката е възложила извършването на определени външни услуги /като например поддръжка на банковите системи на „ТОКУДА БАНК“ АД; осигуряване на охрана и пропускателен режим в Банката; архивиране на документи; консултантски услуги; одиторски услуги и др./.
  • Лица, на които Банката е възложила печат, изработване и/или доставяне на писмена кореспонденция и/или информационни материали на Банката.
 6. Като физическо лице –субект на данни, имам право да изискам от „ТОКУДА БАНК“ АД достъп до, коригиране или изтриване на личните ми данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с мен, или право да направя възражение срещу обработването, както и право на преносимост на данните.
 7. Всяко искане, свързано с упражняване на изброените по-горе права, следва да подам в писмен вид до Банката.
 8. Банката не прилага автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 9. Имам право да подам жалба до Комисията за защита на личните данни /гр. София п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2/, ако считам, че обработването на личните ми данни от Банката нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Общия регламент относно защитата на данните).


Декларация – съгласие за обработване на лични данни

С поставянето на отметка на обозначеното по-долу място, декларирам, че давам изричното си съгласие личните ми данни да бъдат обработвани от „ТОКУДА БАНК“ АД за горепосочените цели.

Информиран/а съм, че имам право да оттегля предоставеното от мен съгласие по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на личните ми данни от Банката, основано на даденото от мен съгласие преди неговото оттегляне.

При липса на съгласие, „ТОКУДА БАНК“ АД няма да бъде в състояние да отговори на мое онлайн запитване и да осъществи обратна връзка с мен.