Подаване на сигнал за достъпност

Централно управление

София 1000, ул. Георг Вашингтон 21
E-mail: webaccessibility@tcebank.com

Информиран/а съм, че:

1. „ТОКУДА БАНК“ АД, вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 813155318 /“Банката“/, е администратор на лични данни. Банката е със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Възраждане“, ул. ”Георг Вашингтон” №21, www.tokudabank.bg, телефони за връзка: (02) 403 79 00; (02) 403 79 85,
e-mail:
headoffice@tcebank.com,
длъжностно лице по защита на личните данни:
dpo@tcebank.com.

2. Личните ми данни се събират и обработват от Банката с цел изпращане на сигнал относно достъпността на интернет страницата на „ТОКУДА БАНК“ АД и осъществяване на обратна връзка от страна на Банката във връзка с подадения от мен сигнал.

3. За целите, посочени по-горе, Банката обработва следните лични данни/категории лични данни:

o Имена;

o Данни за контакт /телефон, адрес, електронна поща/.

4. Банката ще съхранява събраните лични данни в срок до 1/един/ месец след изпращане на отговор на отправения от мен сигнал.

5. Предоставените от мен лични данни могат да бъдат разкрити впоследствие на:

o Служители на Банката, при изпълнение на служебните им задължения, за горепосочените цели;

o Държавни, общински и други публични органи и институции, нотариуси, съдебни изпълнители, други физически или юридически лица или друга структура за горепосочените цели, с оглед изпълнение на законови права и задължения на Банката;

o Лица, с които Банката е сключила договор за съвместно създаване или предоставяне на услуги/продукти;

o Лица, които по силата на договор с Банката посредничат при предоставянето на банкови услуги/продукти;

o Външни контактни центрове във връзка с предоставяни от Банката банкови услуги/продукти;

o Лица, на които Банката е възложила извършването на определени външни услуги /като например поддръжка на банковите системи на „ТОКУДА БАНК“ АД; осигуряване на охрана и пропускателен режим в Банката; архивиране на документи; консултантски услуги; одиторски услуги и др.;

o Лица, на които Банката е възложила печат, изработване и/или доставяне на писмена кореспонденция и/или информационни материали на Банката.

  1. Като физическо лице – субект на данни, имам право да изискам от „ТОКУДА БАНК“ АД достъп до коригиране или изтриване на личните ми данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с мен, или право да направя възражение срещу обработването, както и право на преносимост на данните.
  2. Всяко искане, свързано с упражняване на изброените по-горе права, следва да подам в писмен вид до Банката.