12 май 2021 год. – Ден за акции

Събития

„Токуда Банк“ АД ще вземе участие в инициативата „Ден за акции”, организирана за 12 май 2021 г. от „Българска фондова борса“ АД и „Централен депозитар“ АД.

В „Деня за акции“, 12 май 2021 г., всички индивидуални инвеститори (физически лица), клиенти на „Токуда Банк“ АД в качеството й на инвестиционен посредник, ще могат да закупят или продадат акции на пазарите, организирани от БФБ без такси и комисиони към Борсата, Централен депозитар и Токуда Банк. В обхвата на инициативата са включени инструментите, допуснати до търговия на Основен пазар на БФБ, Сегмент акции „Premium”, Сегмент акции „Standard”, Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел, Сегмент за борсово търгувани продукти и инструментите, допуснати до търговия на Алтернативен пазар BaSE, както и на Пазарът за растеж на МСП beam.

Инициативата „Ден за акции“ има за цел да стимулира активното участие на индивидуалните инвеститори на капиталовия пазар, да подобри инвестиционната култура и увеличи знанието за финансовите инструменти в България.

Като участник в инициативата „Токуда Банк“ АД няма да таксува за търговската сесия на 12 май своите клиенти – физически лица, чиито сделки отговарят на посочените условия. За да се възползвате от инициативата, следва да имате предвид, че: 

  • изпълнени поръчки, с обща изпълнена стойност над 2,000 лв., няма да бъдат освобождавани от такси, без оглед на стойността на единичното изпълнение;
  • поръчки, подадени на и преди 12 май 2021 г., но изпълнени на дата, различна от 12 май 2021 г., не се ползват от отстъпка;
  • удовлетворена поръчка до 2,000 лв., изпълнена в няколко сделки, не се таксува, без оглед на броя сделки, в които е изпълнена;
  • при повече от 15 изпълнени поръчки на едно физическо лице се освобождават от такси първите 15 по най-голям изпълнен обем;
  • освобождаването от такса по условията на „Ден за акции” важи за всички видове поръчки, приети на Борсата. При въвеждане на пазарни поръчки такса няма да е дължима само ако общият обем на сделките, сключени в резултат на такива поръчки, е под 2,000 лв.

Специалната възможност ще важи при до 15 въведени и изпълнени през „Деня за акции“ поръчки на физическо лице с обем не повече от 2,000 лв. на единична изпълнена поръчка.

За повече информация потърсете брокерите на „Токуда Банк“ АД на тел. 02/403 79 43; 02/403 79 41.