Годишно Оповестяване на Информция по чл. 3 от Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576

Финанси

относно местата за изпълнение на клиентски нареждания и постигнатото качество на изпълнение

Отчет: 2020година
Отчетен период: 1 януари - 31 декември 2019 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 3 от Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576 Токуда Банк АД, в качеството си на инвестиционен посредник, ежегодно публикува информация във връзка с водещите по отношение на обемите на търговия пет места за изпълнение на клиентски нареждания в зависимост от класа инструменти, както и обобщен анализ за качеството на изпълнение на клиентските нареждания. Следва да се отбележи, че в посочената по-долу информация не са включени данни за приемливи насрещни страни.
Въпреки че Токуда Банк АД е предприела всички разумни стъпки да осигури коректно, точно и неподвеждащо представяне на информацията в настоящия документ, Банката не носи отговорност за настъпили вреди за клиентите, освен ако са вследствие на измама или злонамерено поведение.

Повече информация в Сделки с Финансови Инструменти