Общи условия за участие в игри, провеждани на Facebook страницата на Токуда Банк АД

Събития

Общи условия за участие в игри, провеждани на Facebook страницата на Токуда Банк АД

1. Предмет и общи понятия:

1.1. Тези Общи условия (наричани за краткост „Условия”) определят механизма и уреждат взаимоотношенията, които възникват между Токуда Банк АД (наричано за краткост „Компанията”) и физическите лица, които участват в игри и томболи с предметни награди на Facebook страницата на Токуда Банк АД.

1.2. Всяка игра или томбола (наричана за краткост „Кампанията”) е маркетингов инструмент за популяризиране на дейността на Компанията и за повишаване на активността в официалната Facebook страница на Компанията на адрес: https://www.facebook.com/TokudaBank .

1.3. Участник в Кампанията (наричан за краткост „Участник”) може да бъде само физическо лице, което се включва в Кампанията, съгласно точка 2.1. от настоящите Условия.

1.4. Условията се разпространяват на Фейсбук страницата на Компанията https://www.facebook.com/TokudaBank, като с това се считат достъпни до Участниците в Кампанията.

1.5. Кампанията се провежда от – 8.00 часа на 22.03.2021 г. до 12.00 часа на 29.03.2021 г.

1.6. Кампанията се организира на територията на Република България.

1.7. Facebook не участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Кампанията.

1.8. Участието в Кампанията не е обвързано с продажба на продукт и/или услуга.

2. Включване в Кампанията:

2.1. Участник в Кампанията (наричан за краткост „Участник”) може да бъде само физическо лице, навършило 18 години. Участниците се включват в Кампанията, като отговорят на един, два или на всички 3 въпроса под формата на коментар под поста, публикуван на Фейсбук страницата на Компанията, посочена в точка 1.4. на настоящите Условия, в периода на Кампанията. С извършване на посоченото действие, Участниците приемат и настоящите Условия за участие в Кампанията.

2.2. Организаторите на Кампанията имат право да трият коментари, съдържащи:

обидни коментари, основани на расов, религиозен, полов или сексуален признак и всякакво друго дискриминационно поведение по смисъла на Закона за защита от дискриминация;

клевети, вулгарно и всякакво противоречащо на закона и добрите норми съдържание;

директни атаки към други фенове на страницата;

призоваване към незаконни действия;

порнографско съдържание;

реклама или промотиране на продукти, услуги или политически организации;

СПАМ или линкове към външни сайтове;

нарушаване на авторските права, търговските марки или други права;

публичното споделяне на лични данни като: телефонни номера, пощенски или

e-mail адреси и други;

нерелевантни (неотносими) коментари или коментари, публикувани от профили, за които има съмнение, че не са на реални хора.

3. Награди от Кампанията и условия за разпределянето им:

3.1. След финала на Кампанията ще бъде раздадена награда – комплект от кубче за писане, химикалка и книгоразделител.

3.2. Наградата не може да бъде разменяна за паричната й или каквато и да е друга равностойност.

3.3. Участниците могат да изпращат информацията, посочена в т.2.1., с което да се включат в Кампанията, в периода между 22.03 и 29.03.2021 г.

3.4. На 29.03.2021 г. ще бъдат изтеглени и обявени печелившите участници от Кампанията. Печелившите Участници в Кампанията ще бъдат определени чрез томбола, на случаен принцип, в присъствието на комисия от трима души.

3.6. Печелившите Участници ще бъдат обявени на Фейсбук страницата на Компанията https://www.facebook.com/TokudaBank . За да получи наградата си, печелившият Участник следва да се свърже с Компанията в срок от 7 (седем) календарни дни, след обявяването му, чрез изпращане на лично съобщение във Фейсбук.

3.7. Наградата се изпраща на посочен адрес на Участника, след получен отговор от него на лично съобщение чрез Фейсбук до Компанията. Наградата, непотърсена в посочения в предходната точка 3.6. срок, не подлежи на изпращане на печелившия Участник.

3.8. Всички Участници в Кампанията получават правото да бъдат включени в томболата с цел определяне на печелившите и разпределяне на наградите, осигурена от Токуда Банк АД, съгласно настоящите Условия.

3.9. Участник, спечелил награда, но неизпълнил условията, посочени по-горе в точка 3.6. и точка 3.7. не получава наградата си. Непотърсена награда не се преразпределя.

3.10. Всеки Участник в Кампанията има право да участва, като даде своя отговор в коментар под поста на Кампанията.

3.11. В разпределянето на наградата в Кампанията не могат да вземат участие служители на Токуда Банк АД и техните роднини.

4. Допълнителни разпоредби:

4.1. Настоящите Условия са в сила по отношение единствено на описаната в тях Кампания с награда и се прилагат за периода на нейното действие. Всякакви други промоции, организирани от Токуда Банк АД ще се регламентират от отделни Общи условия. След изтичане на срока на Кампанията настоящите Условия прекратяват своето действие.

4.2. Компанията има право, по своя преценка, да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Компанията не дължи каквато и да е компенсация на участниците.

4.3. С участието си в Кампанията на Facebook страницата на Токуда Банк АД, всеки Участник (име на Facebook профил) приема настоящите Правила.

4.4. Компанията има право по всяко време да измени и допълни настоящите Правила, като същите влизат в сила от момента на публикуването им на Официалната Facebook страница на Токуда Банк АД.

4.5. С участието си в Кампанията, всички Участници, декларират, че са запознати с „Информацията за защита на личните данни“ и с начина, по който могат да упражнят своите права, и изрично се съгласяват предоставените от тях във връзка с настоящата Кампания лични данни да бъдат обработвани от Токуда Банк АД или други организации, ангажирани професионално с Кампанията, за целите на реализирането й.

Информиран/а съм, че:

„ТОКУДА БАНК“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 813155318 /“Банката“/, е администратор на лични данни. Банката е със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Възраждане“, ул. ”Георг Вашингтон” №21, www.tokudabank.bg, телефони за връзка: (02) 403 79 00; (02) 403 79 85, e-mail: headoffice@tcebank.com, длъжностно лице по защита на личните данни: dpo@tcebank.com.

Личните ми данни се събират и обработват от Банката с цел участие в Кампания с игри и томболи включващи предметни награди, провеждани на Facebook страницата на Токуда Банк АД.

За целите, посочени по-горе, Банката обработва следните лични данни/категории лични данни:

Имена

Данни за контакт /име и фамилия, телефон, адрес за доставка/

Банката ще съхранява събраните лични данни за срока на Кампанията.

Предоставените от мен лични данни могат да бъдат разкрити впоследствие на:

Служители на Банката, ангажирани за горепосочените цели.

Лица, с които Банката е сключила договор за съвместно създаване или предоставяне на услуги/продукти във връзка с Кампанията.

Външни контактни центрове във връзка с предоставяни от Банката банкови услуги/продукти.

Лица, на които Банката е възложила печат, изработване и/или доставяне на писмена кореспонденция и/или информационни материали на Банката.

Като физическо лице –субект на данни, имам право да изискам от „ТОКУДА БАНК“ АД достъп до, коригиране или изтриване на личните ми данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с мен, или право да направя възражение срещу обработването, както и право на преносимост на данните.

Всяко искане, свързано с упражняване на изброените по-горе права, следва да подам в писмен вид до Банката.

Банката не прилага автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

Имам право да подам жалба до Комисията за защита на личните данни /гр. София п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2/, ако считам, че обработването на личните ми данни от Банката нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Общия регламент относно защитата на данните).


Декларация – съгласие за обработване на лични данни

С поставянето на отметка на обозначеното по-долу място, декларирам, че давам изричното си съгласие личните ми данни да бъдат обработвани от „ТОКУДА БАНК“ АД за горепосочените цели.

Информиран/а съм, че имам право да оттегля предоставеното от мен съгласие по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на личните ми данни от Банката, основано на даденото от мен съгласие преди неговото оттегляне.

При липса на съгласие, „ТОКУДА БАНК“ АД няма да бъде в състояние да ме допусне за участие в Кампанията и да осъществи обратна връзка с мен.

Съгласен съм