Токуда Банк предоставя услуга SMS известяване

Продукти и услуги

Токуда Банк предоставя услуга SMS известяване

Токуда Банк предоставя услуга SMS известяване

Чрез нея предоставяме възможност на клиентите да получават в реално време информация за движенията и наличностите по своите сметки, депозити и кредити.

Услугата SMS известяване е достъпна за всички клиенти (индивидуални и бизнес), като те могат да заявяват, променят и прекратяват получаването на съобщения. 

Регистрация

Всички индивидуални и бизнес клиенти на Токуда Банк могат да се регистрират, като за целта попълнят Заявка за ползване на услугата SMS известия, във всеки един офис на банката. Необходимо е единствено да имат открита разплащателна сметка с наличност по нея.

Известията са в две категории – такива, които Банката предоставя безплатно за клиента, след изрична заявка и съобщения, които са по избор на клиента и се заплащат от него, както следва:

SMS известия, които могат да се заявяват и които се заплащат от клиента:

 • за салдо – изпраща се салдо по сметка при избор на една от следните възможности: ежедневно или ежеседмично –  всеки понеделник;
 • за входящи и изходящи преводи – изпраща се при получаване и изпращане на трансфер от сметката;
 • за всички счетоводни трансакции – изпраща се при извършване на движение (счетоводна транзакция – дебит или кредит) по сметка;
 • за депозити - изпраща се три дни преди датата на падежа и в деня на преоткриване на депозит (при депозитен продукт с опция за автоматично подновяване)
 • за вход в Интернет банкирането – изпраща се при вход в интернет банкиране с IP адрес  
 • комбинация от горните възможности.

Безплатни SMS известия (при кредит или овърдрафт; известията се изпращат безплатно за клиента)

 • за предстояща погасителна вноска по кредит – изпраща се три дни преди датата за внасяне на погасителна вноска по кредит (със сумата на задължението); 
 • за намаляващ лимит по овърдрафт – изпраща се при намаляващ лимит по овърдрафт при предварително зададена стойност;
 • за предстоящо изтичане на овърдрафт – изпраща се при предстоящо изтичане на овърдрафт (30 дни преди края);
 • за нарушено минимално салдо по сметка – изпраща се при нарушено минимално салдо по сметка;
 • за просрочено задължение по кредит – изпраща се един ден след излизане в просрочие
 • други служебни уведомления (нови услуги, кампании и пр.)

Цена на услугите

 • Регистрация за услугата – без такса
 • Месечно таксуване - обща такса за всички SMS известия се удържа след изтичане на месеца, като няма ограничение на броя SMS известия. Единична цена на всеки заявен SMS е 0,18 лева (цената е съгласно тарифата на Токуда Банк АД).

Необходими документи за регистрация

 • Надлежно попълнена и подписана от клиента форма - Заявка за ползване на услугата SMS известия