Уведомление за промяната на главния акционер и Надзорния съвет на Токуда Банк АД

Събития

Поради преобразуване чрез вливане на главния акционер и собственик на 99,53% от акциите на Токуда Банк АД – International Hospital Service Co., LTD, Osaka, Japan в Tokushukai Incorporated, Tokyo, Japan – дружество за медицински услуги, оборудване, лекарства и консумативи от Медицинската група Tokushukai (всичките създадени и управлявани от основния си акционер – д-р Torao Tokuda) списъкът на акционерите на Токуда Банк АД по настоящем, е следния:

  1. Tokushukai Incorporated, Tokyo, Japan – 99,53%
  2. Гарант & Кo. 97 AD, София, България – 0,22%
  3. AUK Establishment, Vaduz, Lichtenstein – 0,20%
  4. Гама Холдинг Груп АД, Варна, България – 0,06%

В резултат на горното преобразуване, Надзорния Съвет на Токуда Банк АД е както следва:

  1. Arthur I. Stern- САЩ- Председател;
  2. Tokushikai Incorporated, Япония, представлявано от Eiji Yoshida – Заместник Председател; 
  3. Димитър Стоянов Вучев – България.

Придобиването на горепосочените акции на банката от приемника на International Hospital Service Co. – Tokushukai Incorporated и представляването на дружеството в Надзорния Съвет на Банката от г-н Eiji Yoshida са одобрени от Българска Народна Банка със Заповеди № БНБ-55216/10.06.2015 и № БНБ-82234/09.09.2015. Горните промени са отразени в Книгата на акционерите на банката в Централен Депозитар АД и са вписани в Търговския регистър, съгласно Удостоверение №20150925084357/25.09.2015 на Агенция по вписванията.