Кредит Токуда Агро

Кредит за оборотни средства срещу субсидии, със следните опции: стандартен оборотен кредит, кредитна линия и тип "овърдрафт" по сметка. Кредитът се отпуска на регистрирани земеделски производители, срещу залог на субсидиите по съответните мерки от Държавен фонд земеделие за съответната стопанска година. 

Възползвайте се от улеснената процедура и ясни, конкурентни условия, без допълнително обезпечаване на кредита.

Условия

Валута

Лева

Размер

До 95% от размера на очакваните субсидии

Срок

До три 12-месечни периода

Изисквания

  • Удостоверение от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция (приложен образец в пакета от документи по продукта) за подадено заявление за подпомагане по СЕПП и СНД, с очаквания размер на субсидията, размера на декларираните обработваеми площи и сметката, по която трябва да постъпи субсидията, или общо заявление за текущата година за единно плащане на площ с УРН и УИН за подпомагане по СЕПП (Схема за единно плащане) и СНД (Схеми за национални доплащания), с входящ номер от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция и размера на получената по разплащателната сметка субсидия за предходната година за единица площ.
  • Кредитоискателят да е регистриран земеделски производител – физическо или юридическо лице.
  • Кредитоискателят да има открита специална разплащателна сметка в обслужващия го офис на Токуда Банк АД, по която следва да постъпи субсидията от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

Кандидатстване

В офис на банката

Посетете най-близкия офис и обсъдете сделката с наш консултант. Попълнете искане за кредит и подгответе необходимите документи.

Онлайн кандидатстване

Попълнете онлайн формата за кандидатстване и наш консултант ще се свърже с Вас.