Ипотечен кредит "Дом в строеж"

Закупете мечтаното от Вас жилище сега с ипотечен кредит за покупка на жилищен имот, чието строителство не е завършено и е финансирано от банката.

Изпратете запитване

Условия

Размер

До 90 % от пазарната стойност

Валута

Лева и евро

Срок на кредита

До 30 години

Предимства

 • Възможност за закупуване на имот, чието строителство не е завършено и е финансирано от Токуда Банк АД.
 • Възможност за финансиране при наличие на АКТ 14.
 • Прозрачно ценообразуване.
 • Възможност за предварително одобрение по доходи, със срок на валидност 3 месеца от датата на одобрение и издаване на писмо за одобрен кредитен лимит.
 • Възможност за гратисен период по главницата – до 12 месеца от датата на договор на банков кредит.
 • Имуществената застраховка може да бъде сключена при избран от кредитополучателя застраховател.
 • Кредит без такса за предсрочно погасяване - след издължаване на 12 погасителни вноски от кредита
 • Възможност за избор на погасителен план - анюитетни вноски, намаляващи вноски или индивидуален погасителен план.
 • Възможност за двукратно издължаване на таксата, дължима за проучване и анализ.
 • Без такса за изготвяне на Правно становище по кредита.
 • Възможност за изготвяне на проект за нотариален акт за учредяване на ипотека/молба за вписване на законна ипотека – разходът е включен в ГПР по кредита.
 • Без изискване за сключване и поддържане на застраховка „Живот“, „Злополука“ или застраховка на кредитни вноски.

Изисквания

 • Трудов стаж на кредитоискателя при настоящ работодател минимум 6 месеца.
 • Кредитоискателят да получава регулярни доходи, които могат да бъдат доказани.
 • Да сте редовен платец по настоящите ви кредити.
 • Първа по ред ипотека върху недвижимия имот, служещ за обезпечение.
 • Възраст на кредитоискателя при изтичане срока на кредита не повече от 65 години.
 • Кредитоискатели, които към края на срока на кредита ще бъдат на възраст над 65 години, трябва да отговарят на следните допълнителни условия:
  • Да осигурят съдлъжник по кредита, който да бъде на възраст над 18 години в момента на кандидатстване за кредита и под 65 години към крайния срок на кредита.
  • Остатъчната сума на кредита при навършване на 65 години от кредитоискателя да бъде не повече от 35% от индивидуалната оценка на обезпечението.

Кандидатстване

В офис на банката

Обсъдете сделката с наш консултант. Попълнете Искане за кредит и подгответе необходимите документи.

Онлайн запитване

Попълнете онлайн формата за запитване и наш консултант ще се свърже с Вас.

 • Копие от личната карта на кредитоискателя.
 • Предварителен договор за покупко - продажба със строителя на жилищния имот, чието строителство е финансирано от банката.
 • Декларация за свързани лица - по образец на банката.
 • Искане за кредит - по образец на банката.

Документи, удостоверяващи собствеността върху имота, предлаган като допълнително обезпечение:

 • Данъчна оценка на имота, предлаган като допълнително обезпечение.
 • Удостоверение за семейно положение на собственика/ собствениците на имота.
 • Оценка на същия имот, извършена от сертифициран оценител.
  Разходите за оценката на имота са за сметка на кредитоискателя.
 • Други документ по преценка на банката.