Ипотечен кредит "Дом в строеж"

Закупете мечтаното от Вас жилище сега. Ипотечен кредит за покупка на жилищен имот, чието строителство не е завършено и е финансирано от банката.

Първите 30 искания за ипотечни кредити за закупуване на жилищен имот по продуктите „Дом в строеж“ или „В сегашно време“, подадени до 30 септември 2019 г., които бъдат одобрени за финансиране при стандартните условия за съответния продукт ще получат подарък базов идеен проект за интериорен дизайн на новото жилище. Пълните условия можете да видите по-долу.

Изпратете запитване

Условия

Размер

До 85% от пазарната стойност

Валута

Лева и евро

Срок на кредита

До 30 години

Предимства

 • Възможност за закупуване на имот, чието строителство не е завършено и е финансирано от Токуда Банк АД.
 • Възможност за финансиране при наличие на АКТ 14.
 • Нисък лихвен процент за целия период, базиран на прозрачно ценообразуване.
 • Възможност за предварително одобрение по доходи, със срок на валидност 3 месеца от датата на одобрение и издаване на писмо за одобрен кредитен лимит.
 • Възможност за гратисен период по главницата – до 12 месеца от датата на договор на банков кредит.
 • Имуществената застраховка може да бъде сключена при избран от кредитополучателя застраховател.
 • Кредит без такса за предсрочно погасяване - след издължаване на 12 погасителни вноски от кредита
 • Възможност за избор на погасителен план - анюитетни вноски, намаляващи вноски или индивидуален погасителен план.
 • Възможност за двукратно издължаване на таксата, дължима за проучване и анализ.
 • Без такса за изготвяне на Правно становище по кредита.
 • Възможност за изготвяне на проект за нотариален акт за учредяване на ипотека/молба за вписване на законна ипотека – разхода е включен в ГПР по кредита.
 • Без изискване за сключване и поддържане на застраховка „Живот“, „Злополука“ или застраховка на кредитни вноск.

Изисквания

 • Трудов стаж на кредитоискателя при настоящ работодател минимум 6 месеца.
 • Кредитоискателят да получава регулярни доходи, които могат да бъдат доказани.
 • Да сте редовен платец по настоящите ви кредити.
 • Първа по ред ипотека върху недвижимия имот, служещ за обезпечение.
 • Възраст на кредитоискателя при изтичане срока на кредита не повече от 65 години.
 • Кредитоискатели, които към края на срока на кредита ще бъдат на възраст над 65 години, трябва да отговарят на следните допълнителни условия:
  • Да осигурят съдлъжник по кредита, който да бъде на възраст над 18 години в момента на кандидатстване за кредита и под 65 години към крайния срок на кредита.
  • Остатъчната сума на кредита при навършване на 65 години от кредитоискателя да бъде не повече от 35% от индивидуалната оценка на обезпечението.

Базов идеен проект

Пълни условия за базовия идеен проект

 • Подарък базов идеен проект ще получат първите 30 искания за ипотечни кредити за закупуване на жилищен имот, които бъдат одобрени за финансиране при стандартните условия и подадени до 30 септември 2019 г..
 • Одобрен и отпуснат ипотечен кредит по продукта „В сегашно време“ с цел закупуване на жилищен имот и „Дом в строеж“ със стандартни параметри, без преференциални условия.
 • Срок за направено запитване за кредит в периода 17.04.2019г. - 30.09.2019, включително.
 • Изготвеният интериорен дизайн е базов идеен проект, като изготвящият проекта може да се избере от предоставен от банката списък.

Базовият идеен проект включва

 • Разпределение, с размери, М1:20. Черно бяло.
 • План софит (таван), с размери, М 1:20. Черно бяло.
 • Разгъвки на всяка от стаите, по 4 бр. на стая, М 1:20. Цветни, без размери. Слагат се размери единствено на погледа (погледите), показващи кухненското обзавеждане.
 • 3Д-план - поглед отгоре. Цветно.
 • 3Д погледи, по 2 бр. за всяка стая. Цветно.
 • Проектът включва 1 вариант.
 • Изборът на точния вид мебели и марка не е част от идейния проект.
 • Проектът не включва детайли.
 • Проектът не включва точни размери и точно място на изводи на инсталации.
 • Проектът не включва детайлни разгъвки на никое от помещенията.
 • Проектът не включва детайлно подреждане на подови настилки и стенни облицовки.

Кандидатстване

В офис на банката

Обсъдете сделката с наш консултант. Попълнете Искане за кредит и подгответе необходимите документи.

Онлайн запитване

Попълнете онлайн формата за запитване и наш консултант ще се свърже с Вас.

 • Копие от личната карта на кредитоискателя.
 • Предварителен договор за покупко - продажба със строителя на жилищния имот, чието строителство е финансирано от банката.
 • Декларация за свързани лица - по образец на банката, ако е приложимо.
 • Декларация за свързаност, по образец на банката.
 • Искане за кредит - по образец на банката.

Документи, удостоверяващи собствеността върху имота, предлаган като допълнително обезпечение:

 • Данъчна оценка на имота, предлаган като допълнително обезпечение.
 • Удостоверение за семейно положение на собственика/ собствениците на имота.
 • Оценка на същия имот, извършена от сертифициран оценител.
  Разходите за оценката на имота са за сметка на кредитоискателя.
 • Други документ по преценка на банката.