Разплащателна сметка за пенсионери с банкова карта

Разплащателна сметка „Трета възможност“ с банкова карта Мastercard DZEN в левове, предназначена специално за пенсионери и с допълнителна възможност за отпускане на овърдрафт.

Изпратете запитване

Условия

Вие сте пълнолетно българско физическо лице, получаващо пожизнена пенсия: лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, безсрочна пенсия за инвалидност или лична пенсия за особени заслуги. Ние Ви предоставяме:

  • Разплащателна сметка в национална валута
  • Безплатно издаване на банкова карта
  • По-висок лихвен процент, в сравнение с този по стандартна разплащателна сметка, съгласно Лихвен бюлетин

Олихвяем минимум – 50 лв.  с лихвен процент - 0.50% 

Предимства

  • Без такса за откриване и закриване на сметка.
  • Преференциална такса за теглене на суми от банкомат на Токуда Банк АД и Уникредит Булбанк АД
  • Навременно и сигурно получавате Вашата пенсия по сметка в банката.
  • Атрактивен лихвен процент по сметката.
  • Разполагате с Вашите средства по всяко време на денонощието посредством издадена по сметката банкова карта.
  • С възможност за получаване на допълнителни средства при заявен по сметката овърдрафт*.

* Овърдрафтът, може да бъде одобрен в размер на до една месечна пожизнена пенсия, но не повече от фиксирания максимален размер на пенсиите.