Платежни сметки за основни операции в лева

Платежна сметка в национална валута за съхранение на пари, извършване на основни платежни операции, като внасяне и теглене на пари в брой, изпълнение на кредитни преводи и директни дебити.

Изпратете запитване

Условия

Валута

BGN

Срок

Безсрочна

Минимален неснижаем остатък

10 лева


 • Платежна сметка за основни операции се открива и води в български левове.
 • Право на достъп до такъв вид сметка имат потребители – физически лица, пребиваващи законно в Европейския съюз, включително такива без постоянен адрес, търсещи международна закрила лица и потребители, на които не е предоставено разрешение за пребиваване, но които не е възможно да бъдат експулсирани по правни или фактически причини.
 • Услугите, предоставяни по сметката са в съответствие с чл. 118, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС).
 • Средствата по сметката са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банки до размер, предвиден от Закона за гарантиране на влоговете в банки.

По сметката не се предлагат услуги по предоставяне на кредити, в т.ч. кредит – овърдрафти и издаване на кредитни карти; откриване и поддържане на специални депозити, както и търговия с финансови активи.

Банката може да откаже откриване на ПСОО на Потребител, ако той вече притежава ПСОО при банката или при друга банка в страната, чрез която може да използва услугите по чл. 118, ал. 1 от ЗПУПС, освен ако е бил уведомен, че сметката му ще бъде закрита, както и ако откриването на сметката е в разрез със Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Закона за мерките срещу финансирането на тероризъм (ЗМФТ).

Операции

Платежна сметка за основни операции в левове Ви предоставя възможност за извършване на следните основни банкови операции:


 • Внасяне и теглене на пари в брой в офис на банката.
 • Получаване и нареждане на кредитни преводи в офис на банката или чрез ползване на интернет банкиране.
 • Плащане по директни дебити в левове
 • Извършване на други платежни операции чрез издаване на дебитна карта, включително разплащания през интернет.

Предимства

 • Използвате сметката за получаване на работна заплата, стипендия, хонорари или други видове доходи.
 • Разпореждате се със средствата по сметката във всеки офис на банката.
 • Осигурявате си защитен, сигурен и бърз достъп до банковата си сметка чрез регистрация на услугата интернет банкиране.
 • Получавате олихвяване съгласно Лихвен бюлетин на банката.
 • Разполагате с Вашите средства по всяко време на денонощието и автоматично заплащате месечни задължения по комунални услуги, чрез услугата Електронни битови сметки посредством издадена по сметката международна дебитна карта.
 • Получавате извлечения с актуална информация за наличност и движение по Вашата сметка при поискване на място в офис на банката.