Информация за преводите в евро в рамките Европейското икономическо пространство

Продукти и услуги

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че Банката изпълнява всички клиентски преводи в евро в рамките Европейското икономическо пространство (ЕИП), съгласно установените изисквания за SEPA преводи в Регламент (ЕС) № 260/2012 или чрез Трансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време TARGET2 (TARGET2 преводи).

Във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) № 260/2012 и Закона за платежните услуги и платежни системи всички изходящи валутни преводи в евро за страни в рамките на ЕИП се изпълняват задължително с идентификатор на платежните сметки IBAN и споделени разноски (Опция SHA - разноските на Токуда Банк АД са за сметка на наредителя, а разноските на другата банка са за сметка на получателя).

Поздрави,

ТОКУДА БАНК АД